Όροι χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο διαδικτυακός τόπος www.tres-jolie.gr αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης, μέσω του διαδικτύου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “TRES JOLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣ” και διακριτικό τίτλο “TRES JOLIE AEBE”, που εδρεύει στον ʼλιμο Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 1 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 099025230 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45521/01ΝΤ/Β/00/70, αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. 121827199000, η οποία έχει εγγραφεί στο Μητρώο Προμηθευτών του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994 με αριθμό 902/28.1.2013 και τηλ.: 2109942825-7, fax: 2109967414 και e-mail: info@tres-jolie.gr.
Η είσοδος και η περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.tres-jolie.gr καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, προϋποθέτει την προηγούμενη ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και συμμόρφωση με αυτούς. Κάθε χρήστης που επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tres-jolie.gr, υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά του παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτούς οφείλει να απόσχει από περαιτέρω περιήγηση και από κάθε χρήση παρεχόμενων υπηρεσιών, άλλως αναγνωρίζει αυτόματα ότι διάβασε τους παρόντες όρους χρήσης, συναινεί ανεπιφύλακτα σε αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων όρων χρήσης, δε συνεπιφέρει την ακυρότητα και των λοιπών, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν δεσμευτική ισχύ. Ομοίως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε των παρόντων όρων καταστεί αντίθετος προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου www.tres-jolie.gr διέπεται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, οι ειδικότεροι όροι θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες, εκτός των περιπτώσεων συγκρούσεως οπότε θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
Η TRES JOLIE AEBE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τους παρόντες όρους χρήσης, στα πλαίσια του νόμου, των συναλλακτικών ηθών και της εμπορικής της πρακτικής. Κάθε τυχόν τέτοια τροποποίηση δε θα καταλαμβάνει και τις ήδη καταρτισθείσες παραγγελίες.

Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tres-jolie.gr και τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εταιρεία TRES JOLIE AEBE και τα προς διάθεση προϊόντα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου www.tres-jolie.gr και για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχεται ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης σχετικά με τις διαθέσιμες ιστοσελίδες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου. Το ανωτέρω δικαίωμα παρέχει στους χρήστες μόνο τις απολύτως αναγκαίες εξουσίες, που επιτρέπουν τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου www.tres-jolie.gr, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και το νόμο, και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την σωστή και ομαλή λειτουργία αυτού. Το δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την περιήγηση σε σελίδες ή πληροφορίες του ιστοτόπου www.tres-jolie.gr, που δεν είναι προσβάσιμες για το μέσο χρήστη, μέσω της συνήθους διαδικασίας διαδικτυακής πλοήγησης.
Η TRES JOLIE AEBE δεν φέρει ευθύνη, για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής, που οφείλονται στη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής.
Δικαίωμα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο www.tres-jolie.gr και χρήσης των υπηρεσιών αυτού, παρέχεται αποκλειστικά σε ενήλικες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Απαγορεύεται σε ανηλίκους η χρήση της ιστοσελίδας και η σύναψη συναλλαγών. Η TRES JOLIE AEBE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από άτομα που δεν πληρούν τις ανωτέρω ιδιότητες, καθώς δε διαθέτει καμία τεχνική δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας των χρηστών.
Η TRES JOLIE AEBE διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr ή να μεταφέρει αυτό σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ενημέρωση του παρόντος ιστοτόπου, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζει την ολοκλήρωση των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.
3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr διατίθενται από την TRES JOLIE AEBE "όπως ακριβώς έχουν". H TRES JOLIE AEBE καταβάλει κάθε δυνατή επιμέλεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.tres-jolie.gr, τόσο όσον αφορά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και τη σωστή περιγραφή αυτών, όσο και την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν την εταιρεία καθώς και τις από αυτήν παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά η TRES JOLIE AEBE, στα πλαίσια της καλής πίστης, δε δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται καθοιονδήποτε τρόπο, εξαιτίας τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, λόγω εσφαλμένης απεικόνισης των προϊόντων που οφείλονται στον εξοπλισμό του χρήστη ή λόγω εσφαλμένων πληροφοριών, που έχουν προκύψει ακούσια ή οφείλονται σε τυχόν παραβίαση της ασφάλειας της ιστοσελίδας, σε αθέμιτη παρέμβαση τρίτου ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Τυχόν σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που υπάρχουν στο www.tres-jolie.gr, επιτρέπουν στους χρήστες αφού εξέλθουν από το την ιστοσελίδα www.tres-jolie.gr, να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες τρίτων, προς τις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Η TRES JOLIE AEBE δε σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τις ιστοσελίδες στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι του ιστοτόπου της, ούτε ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών του ιστοτόπου www.tres-jolie.gr, χωρίς σε καμία περίπτωση να υποδηλώνουν έγκριση της TRES JOLIE AEBE των ιστοσελίδων προς τις οποίες κατευθύνουν, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων η TRES JOLIE AEBE δε φέρει καμία ευθύνη.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Η περιήγηση στον ιστότοπο www.tres-jolie.gr και η χρήση των, μέσω αυτού, παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο για τους σκοπούς που η TRES JOLIE AEBE τον προορίζει, ήτοι ως ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων ένδυσης. Οποιαδήποτε χρήση του ιστοτόπου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση του ιστοτόπου αυτού από τρίτους ούτε την κανονική εκμετάλλευση αυτού από την TRES JOLIE AEBE. Κάθε χρήστης του www.tres-jolie.gr οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, δυσλειτουργία ή οποιονδήποτε κίνδυνο στον ιστότοπο και στις μέσω αυτού παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο διαδικτυακός τόπος www.tres-jolie.gr, αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της TRES JOLIE AEBE. Κάθε εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα που περιέχεται στην ιστοσελίδα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της TRES JOLIE AEBE προστατευόμενο από το νόμο, πλην αυτών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με πωλούμενα προϊόντα, για να προσδιορίσουν την προέλευση αυτών, τα οποία ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. Ομοίως, η TRES JOLIE AEBE είναι δικαιούχος του ονόματος χώρου (domain name) www.tres-jolie.gr, όπου φιλοξενείται ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής.
H ιστοσελίδα www.tres-jolie.gr στο σύνολό της, καθώς και κάθε περιεχόμενο στοιχείο αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικών αρχείων, πλην του επιμέρους περιεχομένου, που αφορά διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, και που διακρίνεται από τα σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα αυτών, όπως και ο συνολικός διασχηματισμός όλων των ανωτέρω στοιχείων και η μορφοποίηση αυτών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της TRES JOLIE AEBE. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της TRES JOLIE AEBE.
Η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει την προσωρινή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή, που διενεργείται κατά τη διαδικασία πλοήγησης του χρήστη στην ιστοσελίδα www.tres-jolie.gr ή αντίγραφα που αποστέλλονται από την ίδια την TRES JOLIE ΑΕΒΕ στο χρήστη κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναπαράγει, δε διανέμει, δεν παρουσιάζει δημόσια ούτε με άλλο τρόπο χρησιμοποιεί αυτά, ούτε τα τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και διατηρεί πάντοτε τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά, βιομηχανικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
Η εμφάνιση του ανωτέρω, προστατευμένου από το νόμο, περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο www.tres-jolie.gr, δε συνιστά κατά κανένα τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών, ούτε θα πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.
6. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr, ο χρήστης, εφόσον διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, μπορεί να παραγγείλει και να αγοράσει εξ αποστάσεως από την TRES JOLIE AEBE τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση.
Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο χρήστης, αφού επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, θα κληθεί να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία στη σχετική φόρμα παραγγελίας.
Στη φόρμα παραγγελίας αναφέρονται, προς ενημέρωση του καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 2251/1994:
α) η ταυτότητα και η διεύθυνση του προμηθευτή
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος,
γ) η τιμή, η ποσότητα και οι δαπάνες μεταφοράς, καθώς και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,
δ) ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής (εφόσον υπάρχει περιορισμένη χρονική διάρκεια) και
στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Ακολούθως, ο καταναλωτής, αφού βεβαιωθεί για την ορθότητα όλων των στοιχείων της παραγγελίας και επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, σημειώνοντας τη σχετική επιλογή που είναι διαθέσιμη στη φόρμα παραγγελίας, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του στην TRES JOLIE AEBE.
Με την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας προς την TRES JOLIE AEBE, o καταναλωτής, λαμβάνει διαδικτυακά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει, επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας από την TRES JOLIE AEBE και αντίγραφο αυτής, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει και στο οποίο εκτός των ανωτέρω (α-στ΄) πληροφοριών, περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με:
ζ) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή.
η) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων και τυχόν όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις καθώς και τυχόν όρων εξασφάλισης.
θ) τους όρους και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 2251/2003 και, επισυναπτόμενο, χωριστό, ηλεκτρονικό έγγραφο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης (το οποίο είναι επίσης πάντοτε διαθέσιμο εδώ) και
ι) πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις.

Έγγραφο με όλες τις ανωτέρω (α-ι) πληροφορίες, μαζί με χωριστό έντυπο υπόδειγμα της δήλωσης υπαναχώρησης, συναποστέλλονται στον καταναλωτή μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα, εντός της συσκευασίας αυτών.
Για αγορές με αντικαταβολή, και προς αποφυγή κακόπιστων και ψευδών παραγγελιών, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, υπάλληλος της εταιρείας θα επικοινωνεί, κατά τις επόμενες εργάσιμες ώρες και ημέρες (πλην Σαββάτου και Αργιών), με τον καταναλωτή, προς επιβεβαίωση της παραγγελίας, στο τηλέφωνο που ο καταναλωτής έχει υποχρεωτικά δηλώσει στην παραγγελία του. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν καταστεί δυνατή εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική λήψη αυτής, αυτή (η παραγγελία) θα ακυρώνεται αυτόματα και δε θα διεκπεραιώνεται.
Για αγορές με κατάθεση του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό, για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να αποστείλει στην TRES JOLIE AEBE, μέσω FAX στον αριθμό 2109967424, αντίγραφο της τραπεζικής πληρωμής.
7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr, ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, μέσω των σχετικών λεκτικών και οπτικών ενδείξεων. Ανάλογα με τα σχετικά αποθέματα, ένα προϊόν διακρίνεται σε:
i. ʼμεσα Διαθέσιμο [εικονίδιο]
ii. Περιορισμένου Αριθμού Τεμαχίων [εικονίδιο]
iii. Μη Διαθέσιμο [Εικονίδιο]
Δεδομένου του ότι η επεξεργασία των παραγγελιών και ο έλεγχος διαθεσιμότητας των προϊόντων, δε γίνεται αυτόματα σε ζωντανό χρόνο, αλλά μόνο κατόπιν φυσικού ελέγχου των αποθεμάτων, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (πλην Σαββάτου και Αργιών) που λειτουργεί η αποθήκη, η TRES JOLIE ΑΕΒΕ δε μπορεί να εγγυηθεί την πραγματική διαθεσιμότητα των προϊόντων. Εγγυάται, όμως, την έγκαιρη, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Ειδικά, τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, είναι πιθανό λόγω ταυτόχρονης εισαγωγής πολλών παραγγελιών, να εξαντληθούν. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές, πριν ολοκληρώσουν την παραγγελία προϊόντων που είναι επισημασμένα ως «Περιορισμένου Αριθμού Τεμαχίων», συμβουλεύονται να επικοινωνούν με την TRES JOLIE AEBE στα τηλέφωνα 2109942825-7 για να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική διαθεσιμότητα αυτών και το χρόνο παράδοσής τους.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο της παραγγελίας και δεν είναι δυνατή η σε λογικό χρόνο προμήθεια αυτών, η TRES JOLIE AEBE επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία, ενημερώνοντας εγκαίρως τον καταναλωτή. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο, που αυτές πραγματοποιήθηκαν, ενώ εκκρεμείς εντολές πληρωμής θα ακυρώνονται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
8. ΠΛΗΡΩΜΗ
Όλες οι τιμές των προϊόντων στο www.tres-jolie.gr, είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α.
Οι συναλλαγές αξίας άνω των 1.500€ δεν επιτρέπεται να διενεργούνται με μετρητά και διενεργούνται υποχρεωτικά είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό είτε μέσω πιστωτικής κάρτας. Για τις περιπτώσεις αυτές ο καταναλωτής δεν είναι δυνατόν να επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή.
Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι ακόλουθοι:
i. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Το τίμημα της παραγγελίας, θα πρέπει να προεξοφληθεί σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της TRES JOLIE AEBE:
• EFG EUROBANK GR 4702600190000590200867716
και αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής να αποσταλεί στην TRES JOLIE AEBE, μέσω FAX στον αριθμό 2109967424.
ii. Αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παραλαβή της παραγγελίας)
Η εξόφληση γίνεται στον υπάλληλο της ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων στον τόπο παράδοσης. Η δυνατότητα αντικαταβολής παρέχεται μόνο για παραγγελίες κάτω των 1500€ ευρώ.
iii. Πιστωτική Κάρτα
Εξόφληση μέσω των διαθέσιμων πιστωτικών καρτών, που γίνονται δεκτές από την TRES JOLIE AEBE:
•visa
•mastercard


9. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η επεξεργασία των παραγγελιών γίνεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (πλην Σαββάτου και Αργιών), από την λήψη τους από την TRES JOLIE AEBE.
Εφόσον τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα, υπό την αίρεση όσων ορίζονται ανωτέρω (υπ’ αρ.7), παραδίδονται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες για αποστολή προς τους καταναλωτές εντός δύο (2) εργασίμων ημερών (πλην Σαββάτου και Αργιών).
Η αποστολή των παραγγελιών προς τους καταναλωτές γίνεται μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσίας courier, και υπό τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της.
Τα έξοδα αποστολής ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας, συμπληρώνονται αυτόματα στη φόρμα παραγγελίας, προς ενημέρωση του καταναλωτή, κατά τη συμπλήρωση αυτής από τον τελευταίο και καθορίζονται ως εξής:

Για παραγγελίες εντός νομού Αττικής , υπάρχει επιβάρυνση μεταφορικών 2,00 ευρώ ανά παραγγελία . Στην περίπτωση της αποστολής μέσω αντικαταβολής επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση 2,00 Ευρώ ανά παραγγελία.
- Για παραγγελίες στην υπόλλοιπη Ελλάδα δηλαδή εκτός νομού Αττικης υπάρχει επιβάρυνση μεταφορικών 4,00 ευρώ ανα παραγγελία . Στην περίπτωση της αποστολής μέσω αντικαταβολής επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση 2,00 Ευρώ ανά παραγγελία


Η TRES JOLIE ΑΕΒΕ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων.
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο καταναλωτής, για κάθε αγορά που πραγματοποιεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του άθικτη κατάσταση και επιβαρυνόμενος από τα έξοδα επιστροφής. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο καταναλωτής πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στην TRES JOLIE AEBE, το ειδικό έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης, που του συναποστέλλεται, μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα, εντός της συσκευασίας αυτών. Επιπλέον, όμοιο έντυπο δήλωσης υπαναχώρησης, αποστέλλεται και ηλεκτρονικά, ως συνημμένο αρχείο, με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας (βλ. ανωτέρω υπ’ αρ. 6), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην παραγγελία του προς την TRES JOLIE AEBE. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο καταναλωτής υποχρεούται ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαναχώρησης, να επιστρέψει το προϊόν, εντός της κλειστής συσκευασίας του, στην TRES JOLIE AEBE, και η τελευταία υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, με τον ίδιο τρόπο που αυτά καταβλήθηκαν, πλην της περίπτωσης της αντικαταβολής, για την οποία ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με την TRES JOLIE AEBE προκειμένου είτε να παραλάβει τα χρήματα από κατάστημα είτε να γνωστοποιήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό, στον οποίο θα γίνει η χρηματική κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ταχύτερη επιστροφή των χρημάτων του, ο καταναλωτής συμβουλεύεται πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την TRES JOLIE AEBE, για να ενημερώσει για σχετική πρόθεσή του.
Σε περίπτωση που η επιστροφή του προϊόντος οφείλεται σε σφάλμα της TRES JOLIE AEBE, το οποίο ο καταναλωτής έχει γνωστοποιήσει στην τελευταία, χωρίς καθυστέρηση από την παραλαβή του προϊόντος, οπότε και έχει τη δυνατότητα διαπίστωσης του σφάλματος, το κόστος της επιστροφής του και αποστολής του σωστού προϊόντος, βαρύνει την TRES JOLIE AEBE. Στην τελευταία περίπτωση και προκειμένου η TRES JOLIE AEBE να αναλάβει τα έξοδα αποστολής, θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνήσει με την TRES JOLIE ΑΕΒΕ μέσω των προαναφερθέντων στοιχείων επικοινωνίας, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν ώστε να είναι δυνατή τεχνικά και λογιστικά η ανάληψη του κόστους από την TRES JOLIE AEBE.
11. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL (NEWSLETTER)
Μέσω του www.tres-jolie.gr, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να καταχωρεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, προκειμένου να λαμβάνει ενημερωτικά e-mail (newsletter) σχετικά με νέα προϊόντα, τυχόν προσφορές και άλλες πληροφορίες για την TRES JOLIE AEBE. Για την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter ο χρήστης καταχωρεί μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία επιθυμεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά e-mail, χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη καταχώρηση του ονόματος του και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης μεταξύ των καταχωρημένων διευθύνσεων και των χρηστών, ούτε κατ’ επέκταση δυνατότητα προσδιορισμού των τελευταίων. Οι για το σκοπό αυτό καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δε χρησιμοποιούνται από την TRES JOLIE AEBE για κανένα άλλο σκοπό ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η αποστολή των ενημερωτικών e-mail γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3471/2006 και στον χρήστη παρέχεται ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα να διακόψει την αλληλογραφία αυτή.
12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την περιήγηση στον ιστότοπο www.tres-jolie.gr, δεν απαιτείται εγγραφή ούτε καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών.
Κατά την παραγγελία προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr ζητείται από τους χρήστες η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων, που τους αφορούν, και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, fax, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση. Οι πληροφορίες αυτές, που δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, περιορίζονται στις απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.tres-jolie.gr και χρησιμοποιούνται από την TRES JOLIE AEBE αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως κάθε φορά ισχύουν.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αγορών με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, δεν καταχωρούνται ούτε αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των χρηστών, τα οποία καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλή σύνδεσμο τραπεζικού ιδρύματος.
Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συγκεντρώνονται κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που τηρείται για τους ως άνω σκοπούς είναι η εταιρεία “TRES JOLIE AEBE”, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Σταυρόπουλο του Σταύρου.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.tres-jolie.gr, διαθέτουν, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α. Δικαίωμα Ενημέρωσης.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
i. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του
ii. το σκοπό της επεξεργασίας
iii. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων
iv. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης
Β. Δικαίωμα Πρόσβασης.
Καθένας έχει δικαίωμα να ζητά να του απαντηθεί εγγράφως, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:
i. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.
ii. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες των αποδεκτών
iii. Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.
iv. Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
v. Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και
vi. Την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση (v), εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.
Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού.
Το δικαίωμα πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης, ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του ενδιαφερόμενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν.
Γ. Δικαίωμα Αντίρρησης.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.
Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής.
Η τήρηση της ανωτέρω, καθορισμένης από το νόμο, διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον κάθε δημόσιας ή δικαστικής αρχής σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.tres-jolie.gr ή τις μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με την TRES JOLIE AEBE, ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με την TRES JOLIE AEBE, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (πλην Σαββάτου και Αργιών), στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού.
14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας www.tres-jolie.gr και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.